Lopeream isrum ,kisrum they loperaam and for khayr juhu ney kiya so kiya